با تخفیف ویژه خریداری کنید!

Buy at a discount
 • avatar

  کامل ترین دوره آموزشی از پوشک گرفتن

  Diaper training course

  89,000 تومان

  • 03:23:00

   طول دوره
  • 25

   تعداد دیدگاه
  • 78

   تعداد دانشجو
  • دوره عمومیدوره عمومی
  • تائید شدهتائید شده
  • محصول ایرانیمحصول ایرانی
  • در روان جو قرار داده شدهدر روان جو قرار داده شده
 • avatar

  دوره آموزشی ماساژ کودکان

  Children's massage training course

  65,000 تومان

  • 01:00:00

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 50

   تعداد دانشجو
  • دوره عمومیدوره عمومی
  • تایید شدهتایید شده
  • محصول ایرانیمحصول ایرانی
  • در اپ روان جو قرار دارددر اپ روان جو قرار دارد
 • avatar

  دوره آموزشی وکسلر به همراه تفسیر

  Wechsler training course with interpretation

  199,000 تومان

  • 4 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 1

   تعداد دانشجو
  • دوره تخصصیدوره تخصصی
  • تایید شدهتایید شده
  • محصول ایرانیمحصول ایرانی
  • در اپ روان جو قرار دارددر اپ روان جو قرار دارد

چه خبر از دنیای روان شناختی !

Latest Posts Blog

پر فروش ترین دوره ها

Most Popular Courses
  • دوره عمومیدوره عمومی
  • تائید شدهتائید شده
  • محصول ایرانیمحصول ایرانی
  • در روان جو قرار داده شدهدر روان جو قرار داده شده
  • 03:23:00

   طول دوره
  • 25

   تعداد دیدگاه
  • 78

   تعداد دانشجو

  89,000 تومان

  avatar
 • دوره آموزشی ماساژ کودکان

  Children's massage training course
  • دوره عمومیدوره عمومی
  • تایید شدهتایید شده
  • محصول ایرانیمحصول ایرانی
  • در اپ روان جو قرار دارددر اپ روان جو قرار دارد
  • 01:00:00

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 50

   تعداد دانشجو

  65,000 تومان

  avatar
 • دوره آموزشی وکسلر به همراه تفسیر

  Wechsler training course with interpretation
  • دوره تخصصیدوره تخصصی
  • تایید شدهتایید شده
  • محصول ایرانیمحصول ایرانی
  • در اپ روان جو قرار دارددر اپ روان جو قرار دارد
  • 4 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 1

   تعداد دانشجو

  199,000 تومان

  avatar
0